สืบค้นโสตวัสดุ

รายการโสตวัสดุ

ชื่อเรื่อง  
- การศึกษาชาวประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ - โครงการฟื้นฟูสัตว์น้ำของไทย(คณะวิชาประมง) แสดง 
- การเพาะพันธุ์หอยตะโกรม - การเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา จ. สมุทรสาคร - การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในฟาร์มกุ้ทะเล (คณะวิชาประมง) แสดง 
- การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม - การเลี้ยงกุ้ก้ามกราม(คณะวิชาประมง) แสดง 
- การเลี้ยงตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน - การเพาะพันธุ์ปะการัง - กบนา - นโยบายการจดทะเบียนกุ้งทะเล(คณะวิชาประมง) แสดง 
- การเลี้ยงปลาสลิด - เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว - เพาะพันธุ์ปลาไนในบ่อดิน - อนุบาลลูกปลาในกระชัง - การเพาะพันธุ์ปลายี่สก (คณะวิชาประมง) แสดง 
- การเลี้ยงปลาสวยงาม - การเพาะเลี้ยงไรแดง - การทำน้ำสกัดชีวภาพ (คณะวิชาประมง) แสดง 
- ครูกู้แผ่นดิน ( พิเศษ ) แสดง 
- ครูกู้แผ่นดิน 1, 2 (ม้วน) แสดง 
- ความสำเร็จโครงการการประมงโรงเรียน - เพาะเขียดแลว - ปลาทองชนิดต่างๆ(คณะวิชาประมง) แสดง 
- ความสำเร็จโครงการประมงโรงเรียนบ้านโสกแต้ - บ่อปลาในโรงเรียนของเรา ( การ์ตูน )(คณะวิชาประมง) แสดง 
- คุยกับนักเรียนเทพศิรินทร์ 1, 2 ( ม้วน ) แสดง 
- ชีวิตนี้เพื่อใคร 1, 2 ( ม้วน ) แสดง 
- ประมงหมู่บ้าน จ. สุรินทร์ - ชีวิตและธรรมชาติ ชุด ปะการัง - อนาคตปลาหมึกไทย - คิดห่วงใยในชีวิตปลา - เหตุใดจึงต้องมีวันนี้ (คณะวิชาประมง) แสดง 
- ภารกิจของกรมประมง - การสาธิตผสมเทียมปลาดุกบิกอุย - การเลี้ยงปลาในนาข้าว จ. ศรีสะเกต - การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว (คณะวิชาประมง) แสดง 
- วิดิทัศน์ ประกอบการศึกษา เรื่องประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อการประมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(คณะวิชาประมง) แสดง