เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ

อัตลักษณ์ของนักศึกษา  (Student   Characteristics)
              ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม  (Excellent  Skills and Great Moral)


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (R-CAT  Identity)
             ภูมิทัศน์เด่น   เน้นการมีส่วนร่วม   รวมใจพัฒนา  (Excellent  Landscape  Management    Emphasize Participation    Various Kiinds of Learning Resource)


วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  (Vision)
             มุ่งพัฒนาวิชาชีพสู่สากล บริการชุมชนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             (To develop professional skills excellently    To go towards internatioalization    To serve community excellently    To nurture moral beliefs    To adopt

             the Sufficiency Economy Philosophy)

ปรัชญา  (PHILOSOPHY)
             วิชาการเด่น     เน้นคุณธรรม     นำชุมชน

พันธกิจ  (Mission)
            1.  ผลิต เพิ่มและพัฒนากำลังคนทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

            2. ให้บริการและวิชาชีพสู่ชุมชน

            3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้า

            5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา


อักษรย่อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (Abbreviation name)

             " วษท.ร้อยเอ็ด "     และ       R-CAT

 

หนังสือแนะนำ
Garden & farm มาปลูกเห็ดด้วยตัวเอง
ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-387-246-3
Garden & farm สนุกกับสวนเกษตรอินทรีย์
ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวนอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-974-289-784-0
Grammar น่าฮัก
ผู้แต่ง : ชลสัดดง สุดเจริญ
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ISBN : 978-616-236-287-3
Graphic Design Quiz Vol.2 ออกแบบอย่างไรให้สวย
ผู้แต่ง : ทะนะกะ, คุมิโกะ
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-660-9
Graphic design school
ผู้แต่ง : แดบเนอร์, เดวิด.
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-579-4
I love you Grammar ฉันรักเธอนะ English
ผู้แต่ง : คณาจารย์และกองบรรณาธิการ Think Bryond Genius
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ISBN : 978-616-236-758-8
Idol Secret - Sweet pop comics Drawing
ผู้แต่ง : ปิยะบุตร สุทธิดารา
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-848-1
Idol Secret - Sweet pop Cutie Drawing
ผู้แต่ง : ปิยะบุตร สุทธิดารา
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-501-5
Idol Secret - Sweet pop Cutie Drawing SD
ผู้แต่ง : ปิยะบุตร สุทธิดารา
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-543-5
Idol Secret - Sweet pop Sweet Lady
ผู้แต่ง : ปิยะบุตร สุทธิดารา
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-848-1
ข่าวประชาสัมพันธ์
อย่าลืมมาอ่านหนังสือห้องสมุดกันนะคะ
วันที่ 11 มิถุนายน 2567
มรสุมฝนกำลังเข้า ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
พายุฤดูร้อนกำลังเข้ามา ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
วันที่ 20 มีนาคม 2567
29 ก.พ. 67 ปัจฉิมนิเทศกันนะคะ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ช่วงนี้ นักเรียนมาห้องสมุดน้อย จะปิดเทอมกันแล้ว
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ใกล้ปิดเทอมแล้ว ตั้งใจสอบกันนะคะ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
วันนี้นักเรียนจะเงียบๆนะคะ พรุ่งนี้เดินทางไปแข่ง อกท.ชาติ
วันที่ 22 มกราคม 2567
ใกล้จะปิดเทอมแล้ว ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
วันที่ 18 มกราคม 2567
ฤดูกาลสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
วันที่ 10 มกราคม 2567
นักเรียนเริ่มทบทวน เพื่อไปแข่งทักษะ
วันที่ 08 มกราคม 2567
บทความ
ห้องสมุดเรา มีหนังสือน่าอ่าน นักเรียน นักศึกษาท่านใดสนใจ มาเลือกไปอ่านกันได้นะคะ
วันที่ 06 มิถุนายน 2566
วันนี้อากาศแปรเปลี่ยน ทั้งแดด และฝนตกในช่วงเย็น ดูและสุขภาพกันด้วยนะคะ นักศึกษาทุกคน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
การดูแลตัวเองในฤดูฝน
วันที่ 07 มิถุนายน 2564
โรคโควิด และการป้องกัน
วันที่ 05 พฤษภาคม 2564
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 23 กันยายน 2561
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2561
ห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
นโยบาย 3 ดี     นโยบาย 3 ดี โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ                   แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเ
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2559