เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ

อัตลักษณ์ของนักศึกษา  (Student   Characteristics)
              ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม  (Excellent  Skills and Great Moral)


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (R-CAT  Identity)
             ภูมิทัศน์เด่น   เน้นการมีส่วนร่วม   รวมใจพัฒนา  (Excellent  Landscape  Management    Emphasize Participation    Various Kiinds of Learning Resource)


วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  (Vision)
             มุ่งพัฒนาวิชาชีพสู่สากล บริการชุมชนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             (To develop professional skills excellently    To go towards internatioalization    To serve community excellently    To nurture moral beliefs    To adopt

             the Sufficiency Economy Philosophy)

ปรัชญา  (PHILOSOPHY)
             วิชาการเด่น     เน้นคุณธรรม     นำชุมชน

พันธกิจ  (Mission)
            1.  ผลิต เพิ่มและพัฒนากำลังคนทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

            2. ให้บริการและวิชาชีพสู่ชุมชน

            3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้า

            5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา


อักษรย่อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (Abbreviation name)

             " วษท.ร้อยเอ็ด "     และ       R-CAT

 

หนังสือแนะนำ
"ปูแสมภูเขา"อัญมณีแสนล้ำค่า...แห่งผืนป่าตะวันออก(ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต ศรีวิไล
สำนักพิมพ์ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ISBN : 978-616-572-981-9
Cupcakes and cheesecakes = คัพเค้กและชีสเค้ก
ผู้แต่ง : ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ : แสงแดด
ISBN : 978-974-9818-55-8
Easy Plants มือใหม่ไม้ปลูกง่าย
ผู้แต่ง : ธัญนั้นท์ วีระกุล
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
ISBN : 978-974-289-299-9
Excel Statistic Analysis
ผู้แต่ง : ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-451-3
Final Cut Pro X = โปรแกรมตัดต่อระดับมือโปรบนแมค ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์
สำนักพิมพ์ : รีไวว่า
ISBN : 978-616-262-179-6
Flash CS6 Essential
ผู้แต่ง : อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-475-9
Garden guide
ผู้แต่ง : ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-387-638-6
Garden & farm มาปลูกเห็ดด้วยตัวเอง
ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-387-246-3
Garden & farm สนุกกับสวนเกษตรอินทรีย์
ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวนอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-974-289-784-0
Grammar น่าฮัก
ผู้แต่ง : ชลสัดดง สุดเจริญ
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ISBN : 978-616-236-287-3
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝนตกทุกวัน นักศึกษาอย่าลิมดูแลสุขภาพนะคะ
วันที่ 28 กันยายน 2566
วันนี้ฝนตก ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนักเรียน นักศึกษษ
วันที่ 15 กันยายน 2566
ฝนฟ้าคะนองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
วันที่ 04 สิงหาคม 2566
8 มิถุนายน 2566 วันครู ให้ลูกๆ นักเรียน นักศึกษา รักแม่ครู พ่อครูทุกคนนะคะ
วันที่ 08 มิถุนายน 2566
ฤดูฝน
วันที่ 06 มิถุนายน 2566
ฤดูฝน นักเรียน นักศึกษา ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ 
หนังสือห้องสมุดเข้ามาใหม่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
หนังสือน่าอ่าน กำลังเดินทางมาถึงห้องสมุด มาจับจองไปอ่านได้นะคะ นักศึกษาทุกท่าน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ENGLISH Communication for the AEC
วันที่ 07 มิถุนายน 2564
มุมวารสาร
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 
การท่องเที่ยวอาเซียน
วันที่ 05 พฤษภาคม 2564
หนังสือห้องสมุดเรา มีแบบ 2 ภาษา การใช้ คิวอาร์โค็ด เพื่อรับอีกภาษา
บทความ
ห้องสมุดเรา มีหนังสือน่าอ่าน นักเรียน นักศึกษาท่านใดสนใจ มาเลือกไปอ่านกันได้นะคะ
วันที่ 06 มิถุนายน 2566
วันนี้อากาศแปรเปลี่ยน ทั้งแดด และฝนตกในช่วงเย็น ดูและสุขภาพกันด้วยนะคะ นักศึกษาทุกคน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
การดูแลตัวเองในฤดูฝน
วันที่ 07 มิถุนายน 2564
โรคโควิด และการป้องกัน
วันที่ 05 พฤษภาคม 2564
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 23 กันยายน 2561
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2561
ห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
นโยบาย 3 ดี     นโยบาย 3 ดี โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ                   แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเ
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2559