ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

เวลาเปิดทำการห้องสมุด  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.

ปิดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระเบียบการใช้บริการ  

1. แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

2. ห้ามส่งเสียงดัง ขณะอยู่ในห้องสมุด

3. ไม่นำแฟ้มเอกสารและกระเป๋าเข้าไปในห้องสมุดยกเว้นของมีค่า

4. ห้ามนำเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวเข้ามาทานในห้องสมุด

5. ระดับ ปวช. ยืมได้ไม่เกิน 7 เล่ม 1 สัปดาห์   

6. ระดับ  ปวส. ยืมได้ไม่เกิน  10 เล่ม 1 สัปดาห์ 

7. การยืมสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย ยืมด้วยตนเอง

8. ยืมกำหนดเวลา ปรับเล่มละ 1 บาท / วัน

9. ยืมหนังสือเล่มเดียวกันติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

10. หนังสือชำรุด ปรับตามความเหมาะสม  หนังสือหาย ปรับเพิ่ม 20 % 

สิ่งพิมพ์ที่สามารถยืมได้

1. หนังสือทั่วไป 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. หนังสือคู่มือการเรี่ยนการสอน /  คู่มือครู 

4. นวนิยาย /  เรื่องสั้น

5. ปัญหาพิเศษ งานวิจัยของนักศึกษาปวส.

6. วารสาร ยืมได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม เป็นเวลา 3 วัน 

7. สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถยืมได้ หนังสืออ้างอิง ให้บริการภายในห้องอ้างอิงเท่านั้น