รายละเอียดโสตวัสดุ
- การเพาะพันธุ์หอยตะโกรม - การเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา จ. สมุทรสาคร - การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในฟาร์มกุ้ทะเล (คณะวิชาประมง)
ผู้ผลิต
หมวด
VT เทปบันทึกภาพ
หมู่
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA0000147ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***