รายละเอียดโสตวัสดุ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
ผู้ผลิต
โครงการผลิตตำรา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมวด
หมู่
001.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 300 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020221ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สถิติ
2เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
3สังคมศาสตร์ การประมวลผลข้อมูล