รายละเอียดโสตวัสดุ
การเลี้ยงไก่ ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ ไกไข่
ผู้ผลิต
หอสมุดกลาง 09
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
636.5 สัตว์ปีก / ไก่ / เป็ด การเลี้ยง การตลาด โรงเรือนเลี้ยง อุปกรณ์การเลี้ยง
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 100 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020230ว่าง
20020231ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไก่
2ไก่พื้นเมือง
3ไก่เนื้อ
4ไก่ไข่