รายละเอียดโสตวัสดุ
ส่งเสริมการเกษตร
ผู้ผลิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
630.715 ส่งเสริมการเกษตร
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 190 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ: -

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10019991ว่างห้องสมุด
20019992ว่างห้องสมุด
30019993ว่างห้องสมุด
40019994ว่างห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ส่งเสริมการเกษตร