รายละเอียดโสตวัสดุ
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ผู้ผลิต
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
664 เทคโนโลยีด้านอาหาร ผลิต บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารคนและสัตว์ เก็บรักษาเพื่อการค้า เครื่องปรุงรส
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 250 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020014ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ผลิตผลเกษตร - การเก็บและรักษา