รายละเอียดโสตวัสดุ
การเลี้ยงไก่เนื้อ
ผู้ผลิต
เกษตรสาส์น
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
636.5 สัตว์ปีก / ไก่ / เป็ด การเลี้ยง การตลาด โรงเรือนเลี้ยง อุปกรณ์การเลี้ยง
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 60 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ: -

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020228ว่างห้องสมุด
20020229ว่างห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไก่เนื้อ