รายละเอียดโสตวัสดุ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
ผู้ผลิต
โครงการผลิตตำรา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมวด
000 ความรู้ทั่วไป
หมู่
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 300 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020147ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
11.สถิติ
22.เอพีเอสเอส(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
33.สังคมศาสตร์การประมวลผลข้อมูล