รายละเอียดโสตวัสดุ
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ผู้ผลิต
หมวด
500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์
หมู่
510 คณิตศาสตร์
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 200 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020369ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คณิตศาสตร์
2คอมพิวเตอร์