ชื่อเรื่อง  
แพลงก์ตอนสัตว์ (พิมพ์ปี 2543) แสดง 
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช แสดง 
ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี แสดง 
ทฤษฎีและปฏิบัติจักรยานยนต์ แสดง 
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ แสดง 
กฎหมายธุรกิจ แสดง 
กฎหมายเกี่ยวกับยาและอาหารสัตว์ แสดง 
การเลี้ยงห่าน แสดง 
การเลี้ยงนกกระทา แสดง 
แฮรี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ แสดง 
คู่มือเตรียมสอบ CPA ( Certified Public Accountants) แสดง 
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Auto CAP แสดง 
เกมและกิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาหลายแบบ MI แสดง 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ แสดง 
เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง แสดง