ชื่อเรื่อง  
การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม แสดง 
การออกแบบการวิจัย แสดง 
โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์เคี้ยงเอื้องเบื้องต้น แสดง 
หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น แสดง 
การเพาะเลี้ยงหอย แสดง 
อาหารเพื่อมนุษย์ชาติ แสดง 
ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP) แสดง 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ แสดง 
เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง แสดง 
คู่มือซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ แสดง 
กลศาสตร์ของวัสดุ ฉบับเตรียมสอบและเสริมประสบการณ์ แสดง 
เขียนแบบเบื้องต้น แสดง 
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน แสดง 
แบบฝึกหัดเขียนแบบวิศวกรรม 1 แสดง 
การเขียนสารคดี แสดง