ชื่อเรื่อง  
ชาดก แสดง 
ชาดก : นกกระทาบัณฑิต แสดง 
ชาดก : กวาง เต่า นกกระเต็น แสดง 
ชาดก:ครุฑกับนาค แสดง 
ชาดก : ห้าสหาย แสดง 
ชาดก : พญานกแขกเต้าผู้รู้คุณ แสดง 
ชาดก :พญาช้างเผือกกับพรานป่า แสดง 
ชาดก : แพะเจ้าปัญญา แสดง 
ชาดก:วานรกตัญญู แสดง 
ชาดก:พญาเนื้อทอง แสดง 
ชาดก:พญาเนื้อผู้ทรงศีล แสดง 
ชาดก:นกแขกเต้าสองพี่น้อง แสดง 
ชาดก:ราชสีห์ผู้รู้คุณ แสดง 
ชาดก:กาลโมบ แสดง 
ชาดก:ราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอก แสดง