ชื่อเรื่อง  
ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน แสดง 
สมุนไพรสามัญประจำบ้าน ปรุงยาสมุนไพรไว้ใช้เอง แสดง 
ผักพื้นเมือง เหนือ อีสาน ใต้ แสดง 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แสดง 
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต แสดง 
คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน แสดง 
ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2542 แสดง 
การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แสดง 
กระบวนการเลือกตั้ง แสดง 
ประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2541 แสดง 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ เรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง : รูปแบที่คัดสรร แสดง 
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 23 แสดง 
ด้วยรักและไม่เข้าใจ แสดง 
การบัญชีเบื้องต้น 1 แสดง 
การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม แสดง