ชื่อเรื่อง  
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2542 แสดง 
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2543 แสดง 
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2544 แสดง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เล่ม 1 การถ่ายทอดเทคดนโลยี : แนวความคิดพื้นฐาน แสดง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เล่ม 2 ทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี แสดง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เล่ม 3 กระบวนการได้มาซึ่งเทคโนโลยี แสดง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เล่ม 4 ความรู้เบื้องต้นในการทำสัญญาระหว่างประเทศ แสดง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เล่ม 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในข้อตกลงการร่วมใช้สิทธิบัตร แสดง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เล่ม 6 ตัวอย่างสัญญาการรับเทคโนโลยี แสดง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เล่ม 7 การเจรจาต่อรอง เพื่อทำสัญญาการรับเทคโนโลยี แสดง 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดง 
บทความ-สารคดี ของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 4 แสดง 
กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันออก แสดง 
ธนบุรีศรีมหาสมุทร แสดง 
ขอนแก่นเมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ แสดง