รายละเอียดโสตวัสดุ
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
01 มกราคม 25131ห้องสมุด
01 มกราคม 25131ห้องสมุด