รายละเอียดโสตวัสดุ
BAAN SUKJAI
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ