รายละเอียดโสตวัสดุ
BAAN SUKJAI
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
45901 มกราคม 25131ห้องสมุด
47901 มกราคม 25131ห้องสมุด
48901 มกราคม 25132ห้องสมุด
49901 มกราคม 25132ห้องสมุด