รายละเอียดโสตวัสดุ
HOME&RESORT
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ฐานการพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
1ห้องสมุด