รายละเอียดโสตวัสดุ
Kasetsart Journal of Social sciences
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดออก
รายวัน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
39301 มกราคม 25131ห้องสมุด