รายละเอียดโสตวัสดุ
Journal of Fisheries and Environment
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
42301 มกราคม 25131ห้องสมุด