รายละเอียดโสตวัสดุ
Postharvest Newsletter
สำนักพิมพ์
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
17301 มกราคม 25134ห้องสมุด
17401 มกราคม 25134ห้องสมุด
13401 มกราคม 25131ห้องสมุด