รายละเอียดโสตวัสดุ
EGAT Magazing
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
801 มกราคม 25131
901 มกราคม 25131
701 มกราคม 25131
1001 มกราคม 25131