รายละเอียดโสตวัสดุ
I Get English ( บอกรับจากร้านหนังสือ )
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
1701 มกราคม 25131
1801 มกราคม 25131
1901 มกราคม 25131
2201 มกราคม 25131
2301 มกราคม 25131
2401 มกราคม 25131
2501 มกราคม 25131
2601 มกราคม 25131
2601 มกราคม 25131
2701 มกราคม 25131
2801 มกราคม 25131
2901 มกราคม 25131
3001 มกราคม 25131
3101 มกราคม 25131
3401 มกราคม 25131
3201 มกราคม 25131
3301 มกราคม 25131
3501 มกราคม 25131
3601 มกราคม 25131
3701 มกราคม 25131
3801 มกราคม 25131
3901 มกราคม 25131
25554201 มกราคม 25131
4301 มกราคม 25131
4501 มกราคม 25131
4601 มกราคม 25131
4801 มกราคม 25131
4901 มกราคม 25131
4901 มกราคม 25131
5201 มกราคม 25131
5301 มกราคม 25131
5401 มกราคม 25131
5601 มกราคม 25131
76101 มกราคม 25131ห้องสมุด
86301 มกราคม 25130
87101 มกราคม 25131ห้องสมุด