รายละเอียดโสตวัสดุ
IQ EQ AQ ( วารสารให้เปล่า )
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
101 มกราคม 25131