รายละเอียดโสตวัสดุ
108 สมุนไพรไทย ( บอกรับ จากร้านหนังสือ)
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
255001 มกราคม 25131
255101 มกราคม 25131
255101 มกราคม 25131
255101 มกราคม 25131
255101 มกราคม 25131
255201 มกราคม 25132
601 มกราคม 25131