รายละเอียดโสตวัสดุ
QUALITY ( OPAC )
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
25488401 มกราคม 25131
12501 มกราคม 25131