เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ

อัตลักษณ์ของนักศึกษา  (Student   Characteristics)
              ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม  (Excellent  Skills and Great Moral)


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (R-CAT  Identity)
             ภูมิทัศน์เด่น   เน้นการมีส่วนร่วม   รวมใจพัฒนา  (Excellent  Landscape  Management    Emphasize Participation    Various Kiinds of Learning Resource)


วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  (Vision)
             มุ่งพัฒนาวิชาชีพสู่สากล บริการชุมชนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             (To develop professional skills excellently    To go towards internatioalization    To serve community excellently    To nurture moral beliefs    To adopt

             the Sufficiency Economy Philosophy)

ปรัชญา  (PHILOSOPHY)
             วิชาการเด่น     เน้นคุณธรรม     นำชุมชน

พันธกิจ  (Mission)
            1.  ผลิต เพิ่มและพัฒนากำลังคนทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

            2. ให้บริการและวิชาชีพสู่ชุมชน

            3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้า

            5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา


อักษรย่อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (Abbreviation name)

             " วษท.ร้อยเอ็ด "     และ       R-CAT

 

หนังสือแนะนำ
COMPOSITION การจัดองค์ประกอบสำหรับการถ่ายภาพ
ผู้แต่ง : เอกนฤน บางท่าไม้
สำนักพิมพ์ : ไอดีซ๊ฯ
ISBN : 978-616-200-617-3
DIY Hanging plante ไอเดียสวนแขวนแสนง่ายทำได้เอง
ผู้แต่ง : อิศรา แพงสี
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-387-332-3
การปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจ 10 ชนิด
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการเพชรกะรัต
สำนักพิมพ์ : เพชรกะรัต
ISBN : 974-93788-4-9
"กิน" น้ำ ชะลอวัย
ผู้แต่ง : มูราด , ฮาวเวิร์ด , เขียน
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-207-504-9
"ทำไมต้อง...ธุรกิจเครือข่าย"
ผู้แต่ง : สุพร กาลรักษ์
สำนักพิมพ์ : พริ้น ซิตี้
ISBN : 978-616-91338-2-7
"ไอรัก" คืออะไร?
ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-7308-67-8
10 ข้อคิด รู้ภาษี ลดภาษี
ผู้แต่ง : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
สำนักพิมพ์ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ
ISBN : 978-616-7692-03-6
108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย ภาคกลาง
ผู้แต่ง : เตชินี ชวลิต
สำนักพิมพ์ : ภูมิปัญญา
ISBN : 978-974-451-809-5
108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย ภาคตะวันออก - ภาคอีสาน
ผู้แต่ง : เตชินี ชวลิต
สำนักพิมพ์ : ภูมิปัญญา
ISBN : 978-974-451-812-5
108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย ภาคเหนือ
ผู้แต่ง : เตชินี ชวลิต
สำนักพิมพ์ : ภูมิปัญญา
ISBN : 978-974-451-809-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตู้แสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
มุมวารสาร
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
จัดแสดงหนังสือใหม่ จำนวน 149 เล่ม จัดแสดงถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
บทความ
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 23 กันยายน 2561
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2561
ห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
นโยบาย 3 ดี     นโยบาย 3 ดี โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ                   แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเ
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2559