เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ

อัตลักษณ์ของนักศึกษา  (Student   Characteristics)
              ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม  (Excellent  Skills and Great Moral)


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (R-CAT  Identity)
             ภูมิทัศน์เด่น   เน้นการมีส่วนร่วม   รวมใจพัฒนา  (Excellent  Landscape  Management    Emphasize Participation    Various Kiinds of Learning Resource)


วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  (Vision)
             มุ่งพัฒนาวิชาชีพสู่สากล บริการชุมชนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             (To develop professional skills excellently    To go towards internatioalization    To serve community excellently    To nurture moral beliefs    To adopt

             the Sufficiency Economy Philosophy)

ปรัชญา  (PHILOSOPHY)
             วิชาการเด่น     เน้นคุณธรรม     นำชุมชน

พันธกิจ  (Mission)
            1.  ผลิต เพิ่มและพัฒนากำลังคนทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

            2. ให้บริการและวิชาชีพสู่ชุมชน

            3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้า

            5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา


อักษรย่อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (Abbreviation name)

             " วษท.ร้อยเอ็ด "     และ       R-CAT

 

หนังสือแนะนำ
สวนสวยจัดได้ด้วยตนเอง
ผู้แต่ง : ยุคคล จิตสำรวย
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
ISBN : 978-616-527-098-4
30 วิธีเอาชนะโชคชะตา = The luckiest man in the world
ผู้แต่ง : บัณฑิต อึ้งรังษี
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-90826-06
7 อาชีพอิสระทำเงินยอดนิยม
ผู้แต่ง : เอกชัย มงคลชัย
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
ISBN : 987-616-344-373-1
8 สกุล กล้วยไม้ ยอดนิยมสร้างเงินล้าน
ผู้แต่ง : ดนยา อัมภากรสิริ
สำนักพิมพ์ : นาคา
ISBN : 978-616-359-001-5
8 เห็ดเป็นยา & เห็ดเศรษฐกิจทำเงิน
ผู้แต่ง : อัมพา คำวงษา
สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์มีเดีย
ISBN : 978-616-7466-64-4
86 สุดยอดงานพับกระดาษ รูปทรงต่างๆ สำหรับงานประดับตกแต่ง
ผู้แต่ง : ไคจิ, คิตามูระ
สำนักพิมพ์ : เพชรกะรัต สติวดิโอ
ISBN : 974-90846-8-3
99 คมธรรมในหลวง เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีค่า สง่างาม
ผู้แต่ง : อ้อม ประนอม
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์
ISBN : 978-616-236-285-9
A Half-Brother คู่แสบยกกำลังป่วน
ผู้แต่ง : โรโรฯ
สำนักพิมพ์ : 1168
ISBN : 978-616-520-023-3
Aksorn
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์
ISBN : 978-6162035807
Amazing asean พม่า
ผู้แต่ง : พิภพ บุษราคัมวดี
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ท่องโลก
ISBN : 978-974-289-526-6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตู้แสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
มุมวารสาร
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
จัดแสดงหนังสือใหม่ จำนวน 149 เล่ม จัดแสดงถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
บทความ
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 23 กันยายน 2561
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2561
ห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
นโยบาย 3 ดี     นโยบาย 3 ดี โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ                   แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเ
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2559