เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ

อัตลักษณ์ของนักศึกษา  (Student   Characteristics)
              ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม  (Excellent  Skills and Great Moral)


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (R-CAT  Identity)
             ภูมิทัศน์เด่น   เน้นการมีส่วนร่วม   รวมใจพัฒนา  (Excellent  Landscape  Management    Emphasize Participation    Various Kiinds of Learning Resource)


วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  (Vision)
             มุ่งพัฒนาวิชาชีพสู่สากล บริการชุมชนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             (To develop professional skills excellently    To go towards internatioalization    To serve community excellently    To nurture moral beliefs    To adopt

             the Sufficiency Economy Philosophy)

ปรัชญา  (PHILOSOPHY)
             วิชาการเด่น     เน้นคุณธรรม     นำชุมชน

พันธกิจ  (Mission)
            1.  ผลิต เพิ่มและพัฒนากำลังคนทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

            2. ให้บริการและวิชาชีพสู่ชุมชน

            3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้า

            5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา


อักษรย่อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (Abbreviation name)

             " วษท.ร้อยเอ็ด "     และ       R-CAT

 

หนังสือแนะนำ
A Half-Brother คู่แสบยกกำลังป่วน
ผู้แต่ง : โรโรฯ
สำนักพิมพ์ : 1168
ISBN : 978-616-520-023-3
Aksorn
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์
ISBN : 978-6162035807
Amazing asean พม่า
ผู้แต่ง : พิภพ บุษราคัมวดี
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ท่องโลก
ISBN : 978-974-289-526-6
Bad cat มาพวกเราเม้าท์เหมียวกัน
ผู้แต่ง : แคท
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-402-5
basic infographic
ผู้แต่ง : ซากุระดะ, จุน
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-599-2
basic ภาษาอังกฤษเตรียมตัวง่าย ใช้งานคล่อง
ผู้แต่ง : Tsai, Kerra
สำนักพิมพ์ : ิไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-519-0
Calendar Castle Season lll : ยามเมื่อแสงแดดร้อนแรง
ผู้แต่ง : กัลฐิดา
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุคส์
ISBN : 978-616-00-0694-6
Computer For KIDS 1 เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง : วีระ อินศรี
สำนักพิมพ์ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ISBN : 974-434-776-7
Computer For KIDS 2 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Notepad Paint และ Calculator
ผู้แต่ง : วีระ อินศรี
สำนักพิมพ์ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ISBN : 974-434-775-9
Computer For KIDS 3 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft word
ผู้แต่ง : วีระ อินศรี
สำนักพิมพ์ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ISBN : 978-974-434-806-7
ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมวารสาร
วันที่ 23 มิถุนายน 2563
ศัตรูพืชเบื้องต้น
วันที่ 23 มิถุนายน 2563
ตู้แสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
มุมวารสาร
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
จัดแสดงหนังสือใหม่ จำนวน 149 เล่ม จัดแสดงถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
บทความ
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 23 กันยายน 2561
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2561
ห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
นโยบาย 3 ดี     นโยบาย 3 ดี โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ                   แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเ
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2559