เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ

อัตลักษณ์ของนักศึกษา  (Student   Characteristics)
              ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม  (Excellent  Skills and Great Moral)


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (R-CAT  Identity)
             ภูมิทัศน์เด่น   เน้นการมีส่วนร่วม   รวมใจพัฒนา  (Excellent  Landscape  Management    Emphasize Participation    Various Kiinds of Learning Resource)


วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  (Vision)
             มุ่งพัฒนาวิชาชีพสู่สากล บริการชุมชนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             (To develop professional skills excellently    To go towards internatioalization    To serve community excellently    To nurture moral beliefs    To adopt

             the Sufficiency Economy Philosophy)

ปรัชญา  (PHILOSOPHY)
             วิชาการเด่น     เน้นคุณธรรม     นำชุมชน

พันธกิจ  (Mission)
            1.  ผลิต เพิ่มและพัฒนากำลังคนทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

            2. ให้บริการและวิชาชีพสู่ชุมชน

            3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้า

            5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา


อักษรย่อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (Abbreviation name)

             " วษท.ร้อยเอ็ด "     และ       R-CAT

 

หนังสือแนะนำ
DIY Hanging plante ไอเดียสวนแขวนแสนง่ายทำได้เอง
ผู้แต่ง : อิศรา แพงสี
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-387-332-3
"กิน" น้ำ ชะลอวัย
ผู้แต่ง : มูราด , ฮาวเวิร์ด , เขียน
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-207-504-9
10 ข้อคิด รู้ภาษี ลดภาษี
ผู้แต่ง : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
สำนักพิมพ์ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ
ISBN : 978-616-7692-03-6
20 กลยุทธ์ควบคุมคน
ผู้แต่ง : วรสิริยุตต์
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ISBN : 978-616-236-050-3
basic infographic
ผู้แต่ง : jun Sakurada
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี
ISBN : 978-616-200-599-2
Easy Plants มือใหม่ไม้ปลูกง่าย
ผู้แต่ง : ธัญนั้นท์ วีระกุล
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
ISBN : 978-974-289-299-9
Garden guide
ผู้แต่ง : ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-387-638-6
Garden & farm มาปลูกเห็ดด้วยตัวเอง
ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-387-246-3
Garden & farm สนุกกับสวนเกษตรอินทรีย์
ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวนอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-974-289-784-0
กลยุทร์การบริหารจากการอ่านคน
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
ISBN : 978-616-344-338-0
บทความ
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 23 กันยายน 2561
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2561
ห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
นโยบาย 3 ดี     นโยบาย 3 ดี โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ                   แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเ
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2559